با استفاده از فرم ذیل شما متیوانید به راحتی با پسوند لینک وب سایت بروزمال مانند: ex@broozmall.com  یک ایمیل شخصی برای خود تحت دامنه بروزمال داشته باشید.

ایمیل شما بعد از 24 ساعت فعال خواهد شد. صبور باشید.

برای ورود به ایمیل خود از لینک webmail.broozmall.com میتوانید استفاده نمایید.

  • broozmall.com@.........